ယေန႕ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္၊ ျမန္မာျပည္ ကိုဗစ္လူနာသစ္ (၃) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရိွ၊ ေပါင္း (၁၄၉) ဦးရိွလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (ပထမအသုတ္) အျဖစ္စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာဓာတ္ခြဲနမူနာ ႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း (၁၄၅) ခုအနက္ –

COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ (လူနာသစ္) = (၃) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၂၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၄၉)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ (၆) ဦး (လူနာအမွတ္ – ၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉) ထပ္မံ ေတြ႕ရွိသည္ျဖစ္၍ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား အနက္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူ စုစုေပါင္း (၁၆) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ကာ အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားရွိပါသည္။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးရွိပါသည္။

၄။ (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၈၉)ဦး ရွိပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News