ျမန္မာျပည္ ကိုဗစ္လူနာသစ္ (၄) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရိွ၊ စုစုေပါင္း (၁၅၅) ဦးရိွလာ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (ပထမအသုတ္) စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၃) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန မွ စစ္ေဆး ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၀) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁၂၃) ခုတြင္ – COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၄) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၅၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

၃။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္အျဖစ္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၄၃) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၂၉) ဦးမွာ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားရွိပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦးရွိပါသည္။

၅။ က်န္ရွိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၂၀) ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈ ေပး လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္းတြင္ ကုသမႈခံယူေနသူ (၂) ဦးရွိပါသည္။

၆။ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၃-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၇၂)ဦး ရွိပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News