႐ိုးမဘဏ္က ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ စတင္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

COVID-19 ဂယက္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္ Customer မ်ားအတြက္ လြယ္ကူေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားဆက္လက္ေပးစြမ္းရန္ ေမ ၇ ရက္မွစ၍ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခကို ႐ိုးမဘဏ္က ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

Singapore's GIC Buys Into Yoma Bank, Adding to Myanmar Deals ...

ထိုသို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ႐ိုးမဘဏ္အေကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲရာတြင္ လြယ္ကူ စိတ္ခ်စြာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာအေျခအေန၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ ႏွင့္ ေငြသားမဲ့စီးပြားေရးဆီသို႔ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုလွမ္းႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ႐ိုးမဘဏ္က ဆိုသည္။

႐ိုးမဘဏ္ အေကာင့္ပိုင္ဆိုင္သူ မည္သူမဆို ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲဝန္ ေဆာင္မႈ အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္ အျခားဘဏ္တစ္ခု၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ႐ိုးမဘဏ္ေငြလႊဲေကာင္တာမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲပါက ႐ိုးမဘဏ္အတြက္ ဝန္ ေဆာင္ခႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကြန္ရက္အသုံးျပဳေၾကး (CBM Net Fee) မ်ား အပါအဝင္ ဝန္ ေဆာင္ခအားလုံးကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Yoma Bank - Mobile Banking on the App Store

အလားတူ အျခားဘဏ္အေကာင့္မွ ႐ိုးမဘဏ္အေကာင့္သို႔ ေငြလႊဲလွ်င္လည္း ႐ိုးမဘဏ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ကို ေပးေဆာင္ရမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အျခားဘဏ္မွ ေကာက္ခံေသာ ဝန္ေဆာင္ခ မ်ားမွာမူ အဆိုပါဘဏ္မ်ား၏ (CBM Net Fee) အသုံးျပဳေၾကးႏွင့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခအပါအဝင္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Singaporean and Norwegian firms latest to invest in Myanmar ...

”ယခုအေျခ အေန မွာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈနဲ႔၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔က အဓိက ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ယခုလို ဝန္ေဆာင္ခမေကာက္ခံေတာ့တဲ့အတြက္ ေငြေပးေငြေခ်မႈေတြကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာနဲ႔ သက္သက္သာသာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ေငြသားမဲ့ စီးပြားေရး တစ္ခုဆီသို႔ ေျခလွမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔လည္း အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ိုးမဘဏ္ Customer ေတြကို လိုအပ္သလို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႐ိုးမဘဏ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္Mr. Dean Cleland က ေျပာသည္။

SMART by Yoma Bank by Yoma Bank Limited

COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း ႐ိုးမဘဏ္သည္ ကပ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ဃက်အသာနမ Customer မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္တြင္ Customer မ်ား၏ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲကို ကူညီေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ၆ လအထိ ေခ်းေငြ အရင္းျပန္ဆပ္မႈ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္

Facebook Comments

Burmese Online News