ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဝင္ ဆိုင္းဘုတ္တည္ေဆာက္မႈ(၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီး မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲကာ ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္းႏွင့္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေထာင့္ရွိ ႀတိဂံပုံကြၽန္းေနရာတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ႀကိဳဆိုပါ၏ ၿမိဳ႕အဝင္ဆိုင္းဘုတ္ တည္ေဆာက္မႈ(၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး၊ မၾကာမီဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕အဝင္ဆိုင္းဘုတ္ကို Aluminum ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး Light box အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားပုံေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမပုံႏွင့္ ကရဝိတ္ပုံတို႔ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထား‌ျခင္းျဖစ္သည္။

Photos Credit – MRTV

#WeMedia #ၿမိဳ႕အဝင္ဆိုင္းဘုတ္ #ရန္ကုန္

Facebook Comments

Burmese Online News