ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္မည္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဉ္အရ ယခင္ MCCT အစီအစဉ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ား တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုးခုရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ မ်ားအား “ေငြဗိုက္” Application အသံုး ျပဳ၍ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာရင္းသြင္းႏိုင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြက်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ တစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ကို ဧရာဝတီဘဏ္၊ က‌ေမၻာဇဘဏ္၊ Wave Money၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊မိတ္ ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး မႉးဦးေက်ာ္လင္းထင္ကေျပာသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးပင္စင္ရ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနႏွင့္ LIFT တို႔၏ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Online သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရသည္။

ျပည္ျမန္မာ

Facebook Comments

Burmese Online News