ကမာၻတလႊား ထူးထူးျခားျခား ႏုိင္ငံမဲ့ လူသား ၁၀ ဦး

Last modified date

ဤကမၻာေျမေပၚရွိ လူသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနမွသာ သူ႕အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမည္ဟု ဆိုႏိုင္ ေပသည္။သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမွ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ မရရွိမႈမ်ားမွသည္ ပညာသင္ယူေရး၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး အစရွိသည့္ လူေနမႈဘ၀ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးၾကရသည္။

လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကရာ အဘယ္သို႕လွ်င္ ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးဖြယ္ ရွိသည္။ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္မရရွိျခင္းသည္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခံရသူမ်ားရွိခဲ့သည္။အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာ မျပႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျပင္းပယ္ခံၾကရျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။မိမိတို႕ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမတည္ရွိေတာ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ လာ သူမ်ားကိုလည္း ထူးျခားစြာေတြ႕ျမင္ၾကရျပန္သည္။

၁၀။ Vasily Babina

ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ၿပိဳကြဲခဲ့သည္မွာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဗက္စလီ ဘာဘီနာ က မိမိသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဟုပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ မွတ္ယူထားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ သူ၏ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရွိေနျခင္းသည္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္ ဘာဘီနာသည္ ေဖာက္ထြင္းမႈ ၊ လုယက္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈတို႕ေၾကာင့္ ေသဒဏ္က်ခံရကာ ေထာင္အတြင္း ေသဒဏ္စီရင္မည့္ ရက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည္။သူ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ ေထာင္သည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေန ခဲ့ သျဖင့္ ဆိဗီယက္ယူနီယမ္ ျပိဳကြဲသြားခ်ိန္တြင္ သူ၏ ေသဒဏ္ကို ေျခာက္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။

ဘာဘီနာသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ႏိုင္ငံ မရွိေတာ့သျဖင့္ ဘာဘီနာသည္ ႏိုင္ငံမဲ့တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္သိရွိခဲ့ ရ သည္။ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ရုရွား တရားရုံးတစ္ခုက ဘာဘီနာကို တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနသူဟု ေၾကျငာကာ ခိုး ၀င္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႕ ပို႕ရန္ အမိ္န္႕ထုတ္ခဲ့သည္။ ရုရွားတို႕သည္ ဘာဘီနာကို သူေမြးရာဇာတိျဖစ္သည့္ ခါဇက္စ တန္ သို႕ ႏွင္ ထုတ္လုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘာဘီနာ၏မိသားစု၀င္မ်ားမွာမူ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

၉။ Mike Gogulski

မိုက္ခ္ ဂိုဂူလ္စကီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆလိုေဗးကီးယားႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံရုံးသို႕ သြားေရာက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ကာ သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။သူသည္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ထို႕ေၾကာင့္ မိုက္ခ္ ဂိုဂူလ္စကီသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံမဲ့တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အသက္ရွင္သန္ေနသူတစ္ဦးဟု ယူဆရေပသည္။

မိုက္ခ္ ဂိုဂူလ္စကီသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို မၾကိဳက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မရွိေတာ့သျဖင့္ မိုက္ခ္ ဂိုဂူလ္စကီသည္ ဥေရာပတိုက္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွ ထြက္ ခြာသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံမရွိသျဖင့္ အျခား ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္မည္လည္း မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆလိုေဗးကီးယားႏိုင္ငံ အစိုးရက မိုက္ခ္ ဂိုဂူလ္စကီကို ႏိုင္ငံမဲ့သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ သျဖင့္ ယင္း လက္ မွတ္သည္ပင္ သူ၏ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။

၈။ Mehran Karimi Nasseri

အီရန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ မီဟရန္ကာရီမီ နက္စ္စီရီ သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အီရန္ ရွားဘုရင္ကို ဆန္႕က်င္ ေတာ္လွန္ခဲ့သျဖင့္ အီရန္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။အီရန္အစိုးရသည္ သူ႕ကို အီရန္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေတာ့ဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သို႕ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘယ္လ်ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ နက္စ္စီရီ ၏ ခိုလႈံခြင့္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ၾကိဳက္ႏွစ္ သက္ ရာႏိုင္ငံတြင္ ေနခြင့္ရွိသျဖင့္ နက္စ္စီရီ သည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ နက္စ္စီရီသည္ ျဗိတိန္သို႕ လာစဥ္ မိမိ၏ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားယူေဆာင္လာသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။ၿဗိတိန္အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ အေထာက္အထားမ်ားမျပႏိုင္သည့္ နက္စ္စီရီ ကို လက္မခံဘဲ ျပင္သစ္သို႕ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကလည္း မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ မပါရွိသည့္ နက္စ္စီရီ ကို ျပည္၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။ျပင္သစ္တို႕သည္ နက္စ္စီရီကို အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုခုသို႕ ႏွင္ လိုေသာ္လည္း လက္ခံမည့္ႏိုင္ငံမရွိသျဖင့္ ေထာင္တစ္ခုခုသို႕ပို႕ရမည့္ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ နက္စ္စီရီသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလဆိပ္ ထြက္ခြာေဆာင္တြင္သာ ေနေစခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ေလဆိပ္အတြင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီ ယမ္ႏိုင္ငံက နက္စ္စီရီ ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒုကၡသည္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ၾကိဳး ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံဥပေဒအရ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသို႕ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသည့္ ဒုကၡသည္ကို ျပန္လည္ ၀င္ခြင့္မျပဳရန္လည္း သတ္မွတ္ထားေပသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ အစိုးရသည္ နက္စ္စီရီကို လူမႈ ၀န္ထမ္း လုပ္သားတစ္ဦး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လက္ခံ ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း နက္စ္စီရီ က ယူေကမွ လြဲ၍ အျခားႏိုင္ငံတြင္ မေနလိုဟု ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။သူသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီ ေလဆိပ္ ထြက္ခြာ ေဆာင္၌ပင္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ေဆးရုံတစ္ခုသို႕ တင္ပို႕ ခဲ့ရသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ မူ နက္စ္စီရီ သည္ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ (မင္းသားႀကီး Tom hanks သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ The Terminal ဇာတ္ကားဟာ Mehran ရဲ႕ အေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး ရုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္)

၇။ Sonia Camilise

ဒိုမီနီကန္ႏိုင္ငံသူ ဆိုနီယာ ကမ္မီလိစ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရုတ္တရက္ ႏိုင္ငံမဲ႕တစ္ဦးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ဆိုနီယာသည္ ဒိုမီနီကန္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံမွ ဒိုမီနီကန္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႔လာခဲ့သည့္ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သူ႕ကို ေမြးဖြားခ်ိန္က ႏိုင္ငံအတြင္းတရား၀င္ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား မျပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ ရသည္။ ေဟတီႏိုင္ငံကလည္း ဆိုနီယာကို ဒိုမီနီကန္ႏိုင္ငံသူ တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ေဟတီ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ဆိုနီယာသည္ ဒိုမီနီကန္တြင္ တစ္သက္တာေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေဟတီႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ပင္ မေရာက္ဖူးခဲ့ေခ်။သူ၏ မိခင္ျဖစ္ သူသည္ ဒိုမီနီကန္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ဒိုမီနီကန္သို႕ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ သူျဖစ္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားမျပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရရွိခဲ့ေခ်။ထို႕ေၾကာင့္ ဆိုနီယာသည္ ေကာလိပ္တက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ သကဲ့သို႕ ဒိုမီနီကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္လည္းမရရွိခဲ့ေခ်။ ထို႕အတူ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးခြင့္ လက္ မွတ္ထုတ္မေပးေသာေၾကာင့္ ဆိုနီယာသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသို႕မွ သြားေရာက္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါေခ်။

၆။ Eliana Rubashkyn

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အယ္လ္လီယာနာ ရူဘက္ခ်္ကင္သည္ ထူးျခားစြာပင္ ဒြိလိင္ တစ္ဦးျဖစ္ကာ အဖို အမ ခရိုမိုဇုန္း ႏွစ္ခုလုံးပါရွိေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအမည္ လု၀ီစ္ ရူဘက္ခ်္ကင္ ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ တိုင္၀မ္ တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈကို ခံယူ၍ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကို ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ရင္သားမ်ားၾကီးထြားလာကာ မိန္းက ေလးတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ တိုင္ေပတကၠသိုလ္တြင္တက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ရာ သူ၏ ျပည္၀င္ခြင့္ လက္မွတ္ကို ေနာက္ဆုံး အေျခ အေနအတိုင္းရွိေစရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ အယ္လ္လီယာနာသည္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ကိုလံဘီယာ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးတြင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္သို႕အေရာက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူ၏ ျပည္၀င္ခြင့္ လက္မွတ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနသူ အယ္လ္လီယာနာကို ျပည္၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။သို႕ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္၀င္ခြင့္လက္မွတ္ကို သိမ္းဆည္း၍ ေဟာင္ေကာင္သို႕ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ အယ္လ္လီယာနာသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လ အတန္ ၾကာ ေနခဲ့ရၿပီး ျပည္၀င္ခြင့္ သက္ေသခံကတ္မပါရွိသျဖင့္ မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ တည္းခို၍ မရဘဲ လမ္းေဘးမ်ားႏွင့္ ကုန္ ေသတၱာမ်ားတြင္အိပ္စက္ခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢသည္ အယ္လ္လီယာနာကို လိင္ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည့္တိုင္ မိခင္ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွလည္း ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ထို႕ေၾကာင့္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႕လည္း ျပန္ခြင့္မရရွိသကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံအမ်ားကလည္း အယ္လ္လီ ယာနာ ကို လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့သည့္တိုင္ အယ္လ္လီယာနာ သည္ ႏိုင္ငံမဲ့ တစ္ဦးအျဖစ္ ငါးႏွစ္ၾကာ ေနရေပသည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ဥပေဒအရ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ငါးႏွစ္ ေနထိုင္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၅။ Muhammad Idrees

မုိဟာမက္ အီဒရီးစ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာေသာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ကံမေကာင္းေသာ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူသည္ ဗီဇာသက္တမ္းသုံးရက္ေက်ာ္လြန္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုတြင္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ အီဒရီးစ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္သို႕ ေျပာင္း ေရႊ႕ ခဲ့ကာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာခဲ့သည္။၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူထံသြားေရာက္ရန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သူေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ အီဒရီးစ္သည္ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္ လြန္ သြားသျဖင့္ အိႏၵိယ အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက သူ႕ကို ပါကစၥတန္ သူလွ်ိဳဟု သံသယ၀င္ကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေထာင္မွ လြတ္လာျပီးေနာက္ အီဒရီးစ္သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ရာ ပါကစၥတန္အစိုးရက သူသည္ သူ၏ ဇနီးႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနခဲ့သျဖင့္ မိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့သျဖင့္ အသုံးမ၀င္ေတာ့ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ အီဒရီးစ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ပင္ ႏိုင္ငံမဲ့တစ္ဦးအျဖစ္ ေသာင္တင္ေနေပသည္။

၄။ Eun-ju

အြန္ဂ်ဴးအမည္ရွိ မိန္းကေလးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား သို႕ မဟုတ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသားဟု ဆိုေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံး က အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေခ်။သူ၏ မိခင္ႏွင့္ အဘြားတို႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးခဲ့ခ်ိန္အထိ ေျမာက္ကိုရီး ယား ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္သူ၏ မိခင္သည္ ကိုရီးယား တရုတ္ကျပားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဖခင္ႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့ ကာ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းစဥ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။အြန္ဂ်ဴး၏ ဖခင္သည္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ကာ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

အြန္ဂ်ဴးႏွင့္ အဘြားျဖစ္သူတို႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိေနထိုင္ခဲ့ၾကကာ အဘြားျဖစ္သူသည္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အြန္ဂ်ဴးက ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဥပေဒအရ အဘြားျဖစ္သူက အသက္ ရွင္သန္ေနသည့္တိုင္ အြန္ဂ်ဴး၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အသက္ရွင္သန္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေခ်။ထို႕ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ အြန္ဂ်ဴးသည္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ခြင့္၊ ေဆးကုသမႈ ခံယူခြင့္မ်ား မရရွိပါေခ်။

၃။ Sze Chung Cheung

ဇီေခ်ာင္ခၽြန္သည္ ေဟာင္ေကာင္သား ဖခင္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္သူ မိခင္တို႕မွ ေမြးဖြားသူ တစ္ဦးျဖစ္ကာ သူသည္ မည္ သည့္ ႏိုင္ငံသားမွ မဟုတ္ေခ်။သူ႕ကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံသား ကတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ္လည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၈ ႏွစ္အတြင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္၊သို႕မဟုတ္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္မတိုင္မီ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ဇီေခ်ာင္ခၽြန္သည္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ သည္။ ဇီေခ်ာင္ခၽြန္ကဲ့သို႕ပင္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ဖြား ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။သူတို႕ႏွစ္ဦး၏ ဖခင္သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ၾသစေၾတလ် ကျပားျဖစ္၍ မိခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံသူ ျဖစ္သည္။ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ၾသစေၾတလ်ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႕သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မျပဳၾကသျဖင့္ ၾသစေၾတလ်က သူတို႕ ညီအစ္ကိုသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး နာက္ပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ျဗိတိသွ် လက္ ေအာက္တြင္ရွိခဲ့သျဖင့္ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။(ယင္းညီေနာင္ ႏွစ္ဦးသည္ တရားရုံးၾကား၀င္မႈျဖင့္ ၂၁၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။)

၂။ Frederick Ngubane

အာဖရ္ိကလူငယ္ ဖရက္ဒရစ္ ငူဘိန္း ၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းခဲ့ကာ သူသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ဟု မသိရွိခဲ့ဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့တစ္ဦးျဖစ္သြားခဲ့သည္။သူက မိမိသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသားဟု ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။သူ၏ ကြယ္လြန္သြားေသာ မိဘမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငူဘိန္းသည္ ေမြးစာရင္းေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ကာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား မျပႏိုင္ခဲ့ေခ်။

ငူဘိန္းက သူ၏ ဖခင္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သူ သုံးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ကင္ညာႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ ခြာခဲ့ကာ သူ၏ မိခင္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူ၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ယူဂႏၶာသို႕ ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့သည္။ထိုသူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ငူဘိန္းသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသို႕ ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္အာဖရိက ေကာင္စစ္၀န္ရုံးသို႕သြားကာ ျပည္၀င္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ေကာင္စစ္၀န္က ပယ္ခ်ခဲ့ ကာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနသို႕သြားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ငူဘိန္းသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသို႕ ေမြးစာရင္းျပသကာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ေမြးစာရင္းသည္ အငွားယာဥ္ေပၚတြင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္ အထားမျပႏိုင္သျဖင့္ ငူဘိန္းကို ေမြးစာရင္းမိတၱဴလည္း မထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။

၁။ Maha Mamo

မဟာမာမိုအမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကို ဆီရီးယား မိဘမ်ားက လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ သူႏွင့္သူ၏ ေမြးခ်င္းႏွစ္ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံက သူတို႕၏ဖခင္သည္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံဥပေဒအရ လက္ ဘႏြန္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သျဖင့္ သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ဆီရီးယားႏိုင္ငံကလည္း ခရစ္ယာန္ ဘာ သာ၀င္ ဖခင္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မိခင္တို႕က ဖြားျမင္ခဲ့သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မရွိဟု ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ မဟာမာမို ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ခရီးသြားခြင့္မရရွိၾကေခ်။ သူတို႕ သည္ ဖုန္းကတ္တစ္ခုပင္ ၀ယ္ယူခြင့္မရရွိခဲ့ၾကေခ်။သို႕ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ လက္ဘႏြန္ရွိ ဘရာဇီး လ္သံရုံးက သူတို႕အား လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ဗီဇာႏွင့္ ခရီး သြားလာခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

သူတို႕သည္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ အသိမိတ္ေဆြမရွိသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရျပန္ရာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဘရာဇီးလ္ မိသားစု တစ္ခု ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ယင္းမိသားစုက တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသာ မဟာမာမိုတို႕အား သူ႕အိမ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသည္ ဆီရီးယားႏိုင္ငံမွ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ဗီဇာမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ဦၤးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး မဟာမာမိုတို႕သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ဤ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားလာၾကသည့္တိုင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားသည္ လူမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရႈံးကာ မ်ားစြာ ဒုကၡေရာက္ရွိေနၾကသည့္ အနက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမဲ့၁၀ ဦးတို႕သည္ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္ ခဲ့ၾက ေပသည္။ ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) , Credit – Thutazone

Facebook Comments

Burmese Online News