Tháng: Tháng Sáu 2022

test 11

Ngay sau đó, là những tháng ngày đấu tranh giữa hai luồng quan điểm “dừng lại hay tiếp tục” thực hiện dự án 2 tỷ USD này. Quyết định khó…