မသန္မစြမ္း အစား မသန္စြမ္းဟု ျပင္ဆင္ခ်က္ ထပ္မံေအာင္ျမင္

မသန္မစြမ္းဟူသည့္ စကားရပ္အစား မသန္စြမ္းဟု ျပင္ဆင္ထားခ်က္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၅၇၄မဲရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ကေၾကညာသည္။ မတ္လ ၁၉ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၄ခုကိုမဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၃၄၄သာလွ်င္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Image result for ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပုဒ္မ ၃၄၄တြင္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆုံးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းရမည္ဟု ျပဌာန္းထားၿပီး မသန္မစြမ္းအစား မသန္စြမ္းဟု NLDအမတ္ အမ်ားစု ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲမႈ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ကလည္း အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ားအစား သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအစား မသန္စြမ္းသူမ်ားဟု ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၂ခုသာ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲရရွိခဲ့သည္။

Image result for ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

#News_Watch

Facebook Comments

Burmese Online News