ရတနသုတ္ (ပါဠိေတာ္ ႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္)

ရတနသုတ္

ပါဠိ

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ၊ တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊ ဒသ ဥပပါရမိေယာ၊ ဒသ ပရမတၱ ပါရမိေယာတိ၊ သမတႎ သ ပါရမိေယာ၊ ပၪၥ မဟာပရိစၥာေဂ၊ ေလာကတၳစရိယံ ဉာတတၳစရိယံ၊ ဗုဒၶတၳစရိယႏၲိ တိေႆာ စရိယာေယာ၊ ပစၦိမဘေဝ ဂဗၻေဝါကၠႏၲႎ၊ ဇာတႎ အဘိနိကၡမနံ၊ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရဝိဇယံ၊ သဗၺညဳတညာဏပၸဋိေဝဓံ၊ ဓမၼစကၠပၸဝတၱနံ၊ နဝ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ၊ သဗၺပိေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊ အာဝေဇၨတြာ ေဝသာလိယာ တီသု ပါကာရႏၲေရသု၊ တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ ကေရာေႏၲာ၊ အာယသၼာ အာနႏၵတၳေရာ ဝိယ၊ ကာ႐ုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ။

အနက္

၁။ ဒီပကၤရာ ထြတ္ခ်ာေသဌ္နင္း တရားမင္း၏ေျခရင္းေတာ္၌ ဘုရားဆုကိုေတာင္းသည့္ကာလမွ အစျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရား ျဖည့္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ ပရမတၳပါရမီ(၁၀)ပါးအားျဖင့္ အမွ်(၃၀)ေသာပါရမီတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စြန႔္ျခင္းႀကီး(၅)ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာက်င့္ျခင္း၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ျခင္း အက်ိဳးငွာက်င့္ျခင္းဟူေသာ စရိယ(၃)ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးဘဝ၌ အမိဝမ္းတြင္း ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူျခင္း၊ ဖြားျမင္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာေတာထြက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာေသာ လုံ႔လျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ ေဗာဓိပလႅင္၌ မာရ္(၅)ပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ရရွိျခင္း၊ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ (၉)ပါးေသာ ေလာကုတၱရာတရားတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေဝသာလီျပည္၏ ၿမိဳ႕တံတိုင္း(၃)ထပ္တို႔၏ အၾကားတို႔ ၌ ညဥ့္သုံးယာမ္ ကာလပတ္လုံး ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ အရံအတားျပဳခဲ့ေသာ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ကဲ့သို႔ (သတၱဝါတို႔အေပၚ) သနားက႐ုဏာစိတ္ထားလ်က္ ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ႐ြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စို႔။

ပါဠိ

၂။ေကာဋီသတသဟေႆသု၊ စကၠဝါေဠသု ေဒဝတာ။ ယႆာဏံ ပဋိဂၢဏွႏၲိ၊ ယၪၥ ေဝသာလိယာ ပုေရ။

အနက္

၂။ ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ အာဏာစက္ကို စၾကဝ႒ာကုေဋတစ္သိန္း၌ ရွိၾကကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔က ခံယူၾကကုန္၏။ ဤပရိတ္ေတာ္သည္ ေဝသာလီျပည္၌ က်ေရာက္ေသာ အနာေရာဂါေဘး ၊ ဘီလူးေဘး ၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးဟူေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးသုံးမ်ိဳးကို လ်င္ျမန္စြာကြယ္ေပ်ာက္ေစႏိုင္ခဲ့၏။ ယခုအခါ၌ ဤရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္း႐ြတ္ဆိုၾကပါ ကုန္စို႔

ပါဠိ

၃။ ေရာဂါ မႏုႆဒုဗၻိကၡ သမၻဴတံ တိဝိဓံ ဘယံ။ ခိပၸ မႏၲရ ဓာေပသိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

အနက္

၃။ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစိုး၊ ႐ုကၡစိုး၊ စတုမဟာရာဇ္ ၊ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ၊ ဤပရိတ္႐ြတ္ရာ ေနရာအရပ္၌ အညီအၫြတ္ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ၿပီ ။ နတ္ပရိတ္အားလုံး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၾကပါကုန္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ကိုလည္း ႐ိုေသေလးျမတ္စြာ နာယူၾကပါကုန္။

The Buddha's First Sermon

ပါဠိ

၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။ သေဗဝ ဘူတာ သုမနာ ဘဝႏၲဳ၊ အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။

အနက္

၄။ အိုနတ္အေပါင္းတို႔ ဤေနရာ၌ အညီအၫြတ္စည္းေဝးေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္နတ္အမ်ား နားဆင္ၾကပါကုန္ ၊ လူတို႔သည္ ေန႔ည မဟူ ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္စြာ အသင္နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသမႈ ျပဳၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ လူတို႔အား ခ်စ္ခင္ၾကပါကုန္ ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါကုန္။

ပါဠိ

၅။တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမတ သေဗၺ၊ ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊ တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

အနက္

၅။ လူ႔ျပည္၌ ျဖစ္ေစ ၊ နဂါးျပည္ ဂ႒ဳန္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ ၊ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ေစ အျမင့္အျမတ္ သတ္မွတ္သုံးေဆာင္ၾကေသာ ဥစၥာရတနာတို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုရတနာတို႔အနက္ ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္တူေသာ ရတနာဟူ၍ မရွိေခ် ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရဟံစေသာ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ရတနာျမတ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ဥစၥာ စီးပြား တိုးတက္ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၆။ ယံကိၪၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ နေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၆။ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ အထြတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တည္ၾကည္လွေသာ သမာဓိစိတ္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိေလသာတို႔၏ကုန္ရာကင္းရာ မေသရာျဖစ္ေသာ အျမတ္နိဗၺာန္ကို သိရွိေတာ္မူေလသည္။ (ေလာက၌) ထိုနိဗၺာန္ဓာတ္ျမတ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းတုစရာ ရတနာတစ္ခုမွ် မရွိပါေခ် ၊ နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာကုန္စင္ျခင္း စသည့္ဂုဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ ရတနာျမတ္ျဖစ္ပါေပ၏၊ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္ သူေတာ္တကာ သတၱဝါမ်ား ဥစၥာ စီးပြား တိုးတက္ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

14 Biggest Buddhas in Thailand - Big Buddha Statues around Thailand

ပါဠိ

၇။ ခယံ ဝိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊ ယဒဇၩဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။ န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိၪၥိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏိတံ။ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၇။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရဟတၱမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိကို ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏၊ မိမိ၏အျခားမဲ့၌ အက်ိဳးကို ေပးတတ္၏ ဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုအရဟတၱမဂ္သမာဓိႏွင့္ တူမွ်ေသာ သမာဓိသည္ မရွိ၊ ဤအရဟတၱမဂ္သမာဓိတရားသည္သာလွ်င္ ေလာကီရတနာ အျဖာျဖာတို႔ထက္ ေကာင္းျမတ္သေသာ ရတနာႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔မွန္စြာဆိုရေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔အား ေဘးရန္ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေအးျမျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိဝဏၰယီ သုစႎ၊ သမာဓိ မာနႏၲရိကည မာဟု၊ သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ဝဇၨတိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၈။ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ရွစ္ေယာက္တို႔သည္ အစုံအားျဖင့္ ေလးပါးေသာ အစုံတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ထိုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားတပည့္သားသာဝက ျဖစ္ေတာ္မူကုန္၏။ ျမတ္ေသာအလႉကို ခံထိုက္ေတာ္မူကုန္၏။ ထိုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ေပးလႉအပ္ေသာ အလႉဒါနတို႔သည္ မ်ားျမတ္ေသာ အက်ိဳးရွိကုန္၏။ ဤအရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ေလာကီရတနာ အျဖာျဖာတို႔ထက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ရတနာႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဤသို႔မွန္စြာဆိုရေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔အား ေဘးရန္ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေအးျမျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၉။ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊ စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။ ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာဝကာ၊ ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၉။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ၿမဲၿမံခိုင္ခန႔္ေသာ စိတ္ျဖင့္ အားထုတ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ ကိေလသာတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေတာ္မူကုန္၏။ ထိုရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ရၿပီးေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို တဖန္ဝင္စားေသာအားျဖင့္ ရၾကျပန္ကုန္၍ အနည္းငယ္မွ် မပ်က္မစီးၾကရကုန္သည္လည္း ျဖစ္၍ ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳလ်က္ အရဟတၱဖိုလ္သမာပတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေတာ္မူၾကကုန္၏။ ဤရဟႏၲာ သံဃာေတာ္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ေလာကီရတနာ အျဖာျဖာတို႔ထက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ရတနာႀကီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မွန္စြာဆိုရေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔အား ေဘးရန္ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာ ေအးျမျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၀။ ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠႇန၊ နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။ ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ဝိဂယွ၊ လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတႎ ဘုၪၥမာနာ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၀။ ေျမ၌စိုက္ထူအပ္ေသာ တံခါးတိုင္သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔မွ လာေသာေလတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ အရိယာသစၥာတို႔ကို ပညာျဖင့္သက္ဝင္၍ျမင္ေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကို ထိုတံခါးတိုင္ႏွင့္တူ၏ဟု ငါဆို၏။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၁။ ယထိႏၵခီေလာ ပထဝိႆိေတာ သိယာ၊ စတုဗၻိ ဝါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။ တထူပမံ သပၸဳရိသံ ဝဒါမိ၊ ေယာ အရိယသစၥာနိ အေဝစၥ ပႆတိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၁။ အၾကင္ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နက္နဲေသာ ဉာဏ္ပညာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ထင္ရွားေအာင္ျပဳကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ေမ့ေလ်ာ့ၾကေစကာမူ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ဘဝကို မယူကုန္၊ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၂။ ေယ အရိယသစၥာနိ ဝိဘာဝယႏၲိ၊ ဂမၻီရ ပေညန သုေဒသိတာနိ။ ကိၪၥာပိ ေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၱာ၊ န ေတ ဘဝံ အ႒မ မာဒိယႏၲိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၂။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ကို ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္သာလွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ ဝိစိကိစာၦ သီလဗၺတပရာမာသ ဤတရားသုံးပါးတို႔ကို ပယ္စြန႔္အပ္ကုန္၏။ ကိေလသာ စိုးစဥ္းမွ် ရွိေစကာမူ…

Thinking like a Buddhist about coronavirus can calm the mind and ...

ပါဠိ

၁၃။ သဟာဝႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊ တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘဝႏၲိ။ သကၠာယ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၦိတၪၥ၊ သီလဗၺတံ ဝါပိ ယဒတၳိ ကိၪၥိ။

အနက္

၁၃။ အပါယ္ေလးပါးတို႔မွ လြတ္၏။ (အာနႏၲရိကကံငါးပါးႏွင့္ နိယတမိစာၦဒိ႒ိဟူေသာ) ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔ကို မျပဳေတာ့ၿပီ။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၄။ စတူဟပါေယဟိ စ ဝိပၸမုေတၱာ၊ ဆစၥာဘိ ဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတုံ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၄။ ထို (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈကံကို ျပဳေစကာမူ ထိုမိမိျပဳေသာကံကို မဖုံးလႊမ္းေတာ့ၿပီ။ နိဗၺာန္ကို ျမင္ၿပီးေသာ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္၏ ဖုံးလႊမ္းျခင္းမျပဳေတာ့သည့္အျဖစ္ကို (ျမတ္စြာဘုရား) ေဟာတတ္၏။ သံဃာဟူေသာ ရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၅။ ကိၪၥာပိ ေသာ ကမၼကေရာတိ ပါပကံ၊ ကာေယန ဝါစာ ဥဒ ေစတသာ ဝါ။ အဘဗၺေသာ တႆ ပဋိစၦဒါယ၊ အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ဝုတၱာ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

Big Thinker: Who was Buddha? - The Ethics Centre

အနက္

၁၅။ ေႏြဥတု၏အစျဖစ္ေသာ တန္ခူးလ၏ ပင္လုံးကြၽတ္ပြင့္ေသာ ေတာအုပ္သည္ က်က္သေရရွိ၍ တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ထိုေတာအုပ္လွ်င္ ဥပမာရွိေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ (ပရိယတၱိ) တရားေတာ္ျမတ္ကို (နိဗၺာန္) အက်ိဳးငွာ ေဟာေတာ္မူ၏။ ဘုရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၆။ ဝနပၸဂုေမၺ ယထ ဖုႆိတေဂၢ၊ ဂိမွာန မာေသ ပဌမသၼႎ ဂိေမွ။ တထူပမံ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ၊ နိဗၺာနဂါမႎ ပရမံ ဟိတာရ။ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၆။ ျမင့္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာတရားကို ေပးတတ္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာမဂ္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ မိမိထက္သာသူမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီ၊ ဘုရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၇။ဝေရာ ဝရညဴ ဝရေဒါ ဝရာဟေရာ။ အႏုတၱေရာ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ။ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၇။ (အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔အား) ကံေဟာင္းကုန္ၿပီ ကံသစ္မရွိေတာ့ၿပီ၊ လာလတၱံေသာဘဝ၌ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ ပဋိသေႏၶမ်ိဳးေစ့ ကုန္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ စည္ပင္ျပန႔္ပြားေသာ ဆႏၵမရွိကုန္၊ ဆီမီးၿငိမ္းသကဲ့သို႔ ပညာရွိေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ခႏၶာဇာတ္သိမ္းၿငိမ္းကုန္ၿပီ၊ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပါဠိ

၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ နဝ နတၳိ သမၻဝံ၊ ဝိရတၱစိတၱာ ယတိေက ဘဝသၼႎ။ ေတ ခီဏဗီဇာ အဝိ႐ုဠႇိ ဆႏၵာ၊ နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

အနက္

၁၈။ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္လာကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔ပူေဇာ္အပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုးပါ၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း။

Phuket Big Buddha - Phuket Attractions

ပါဠိ

၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ။ ဗုဒၶံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။ ၂၀။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ၊ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိတံ။ ဓမၼံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။ ၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ၊ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိတံ၊ သံဃံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။

ရတန သုတၱံ နိ႒ိတံ။

အနက္

၁၉။ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္လာကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ ကိေလသာတို႔ကိုဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ နတ္လူတို႔ပူေဇာ္အပ္ေသာ တရားေတာ္ကိုရွိခိုးပါကုန္၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း။

၂၀။ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္လာကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ မခြၽတ္မယြင္းက်င့္ျခင္းရွိေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔ပူေဇာ္အပ္ေသာ သံဃာေတာ္ကိုရွိခိုးပါကုန္၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ရတနသုတ္႐ြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး

ကပ္ႀကီးသုံးပါးကိုေက်ာ္နင္းေစႏိုင္သည္။ စုန္း ၊ တေစၦ ၊ ကေဝပေယာဂဟူသမွ်ကိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရေသာအခါ ၊ အခ်ဳပ္ေထာင္ ေႏွာင္အိမ္စသည္တို႔၌ က်ေရာက္ေနေသာအခါ အျမန္လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္သည္။ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔၏ ေစာင္မၾကည့္ရႈျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ရတနသုတ္ျမန္မာျပန္ၿပီး၏။

Shop Golden Grey Buddha (PRT_1131) - Canvas Art Print - 25in X ...

Wikipedia

Facebook Comments

Burmese Online News