အတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ခဲ့ျခင္းမရွိ၊ ခရီးသြားရာဇဝင္လည္းမရွိသည့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာအသစ္ (၁) ဦးေတြ႕ရွိ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၇:၀၀) နာရီ

၁။ (၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္အေစာပိုင္း၌ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၀၈) ခုကို စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ – COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၁) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

Image may contain: text

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၇:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း (၁၅၁) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

No photo description available.

၃။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ထားရွိသူမ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအျပင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအားလည္း ရယူကာ ပိုးကင္းစင္လာမႈ အေျခအေနအား စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။

No photo description available.

MOHS

Facebook Comments

Burmese Online News