စင္ကာပူမွာ နာလန္ထူလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားကို Super Star သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ထားရိွ

စင္ကာပူတြင္ COVID-19 မွ ျပန္လည္နလန္ထူလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို SuperStar သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ထားရွိေနသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 မွ ျပန္ေကာင္းလာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ Marina Bay Cruise Centre တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ သေဘၤာတစ္စီးေပၚတြင္ စတင္ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း စင္ကာပူခရီးသြားလုပ္ငန္းဘုတ္အဖြဲ႕ (STB) ကေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဧၿပီ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအသုတ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ SuperStar Gemini (၎အလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီေနရာခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႏွစ္စင္းအနက္မွတစ္ခု) ေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယသေဘၤာျဖစ္ေသာ SuperStar Aquarius သည္ အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားလက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္။

ဤေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ အလုပ္သမားအိပ္ေဆာင္မ်ားအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလူေနမႈေဒသမ်ားသို႔ အလုပ္သမားမ်ားကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေလေကာင္းေလသန႔္ (Fresh Air) ရရန္ သေဘၤာထဲသို႔ ပိုက္သြယ္တန္းထားေၾကာင္း၊ သေဘၤာေပၚရွိ အခန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ဘုံေနရာမ်ားအၾကား မည္သည့္ေလမွ် ျပန္လည္ပ်ံ႕ႏွံ႔လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု စင္ကာပူခရီးသြားလုပ္ငန္းဘုတ္အဖြဲ႕ (STB) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေဘၤာမ်ားတြင္ အိမ္သာႏွင့္ စားေသာက္ခန္းမ်ားအျပင္ Wi-Fi ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရခန္းမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

Explorer Dream - Itinerary Schedule, Current Position | CruiseMapper

သေဘၤာေပၚတြင္ တိက်ေသာ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ားထားရွိၿပီး Safe Distancing Measures တိုင္းတာမႈမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Marina Bay Cruise Centre တြင္ ေနမေကာင္းသူမ်ားအတြက္ ေလွာင္အိမ္ Sick Bays မ်ားႏွင့္ သီးျခားထားရွိရန္ Isolation Station ေနရာတပ္ခုလည္း ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း STB ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

❤Cindychang~Life~Travel: Superstar Cruise Singapore-Malacca

စလုံး (CNA)

Facebook Comments

Burmese Online News