(၅) ႏိုင္ငံ သံမဏိ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ေပၚပံု ေတြ႕ရိွခ်က္

(၅) ႏိုင္ငံ သံမဏိညႊန္႕ေပါင္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ တရုတ္ျပည္က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ေပၚပံု ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္….

ကေနဒါ၊ ျဗိတိန္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်စသည့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ၅-ႏိုင္ငံ သံမဏိညြန္႔ေပါင္းအုပ္စု၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း သတင္းဖလွယ္ခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိကူးစက္ပ်ံ႔ပြားလွ်က္ရွိသည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာ တရုတ္ဓါတ္ခြဲခန္းမွ မေတာ္တဆလြတ္ထြက္လာသည္ဆိုျခင္းထက္ ၀ူဟန္ျမိဳ႔သားရိုင္းေစ်းမွ အစျပဳပံုရန္ ပိုမိုေသခ်ာေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိသျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးတို႔ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ ဟု CNN က ယေန႔ေရးသားသည္။

၀ူဟန္ဓါတ္ခြဲခန္းမွ မေတာ္တဆ လြတ္ထြက္လာသည္ဆိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပံုမရေၾကာင္း၊ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္လာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္က ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္း လူသို႔ကူးစက္ျပီး၊ လူႏွင့္ တိရိစၦာန္တို႔ အျပန္အလွန္ကူးစက္ၾကျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံုရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၅-ႏိုင္ငံညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးအကဲျဖတ္သတင္းမ်ားအား တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ေအာင္ စုေပါင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ အေနာက္ႏိုင္ငံသံတမန္တဦးက ေျပာဆိုသည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္မူ ၄င္းအကဲျဖတ္ခ်က္ကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးဟု ဆို၏။

တရုတ္ဓါတ္ခြဲခန္းမွ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္အစိုးရက ေဒါသတၾကီးစြပ္စြဲလွ်က္ရွိစဥ္ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဖိအားေပးပံုရသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ပြန္ေပယိုတို႔ေျပာဆိုခ်က္သည္ က်န္ ၅-ႏိုင္ငံအုပ္စုတို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္က ၄င္းတို႔ရရွိထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၅-ႏိုင္ငံအုပ္စုသို႔ မေပးအပ္ခဲ့ေသးျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္တူေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လင္းႏို႔မွကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္နွင့္ ယခုေတြ႔ရွိေနရေသာ ဗိုင္းရပ္စ္တို႔ကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဗိုင္းရပ္စ္တို႔၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္လာျခင္းမွတပါး အတု သို႔မဟုတ္ ပြားမ်ားဖန္တီးယူထားျခင္းမဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာလြန္းမက ေသခ်ာေနေၾကာင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္မွာ ဓါတ္ခြဲခန္းမွ လြတ္ထြက္၍ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ပ်႔ံႏွ႔ံသြားသည္ဆိုျခင္းကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကိုရိုနာတိုက္ဖက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာ အန္သိုနီေဖာက္ခ်ီက တနလာၤေန႔ National Geographic မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေျပာဆိုသည္။

သားရိုင္းေစ်းမွ စတင္ေပါက္ပြားသည္ဆိုေသာ္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက သားရိုင္းေစ်းသို႔ မည္သို႔ မည္ပံုေရာက္ရွိ သြားသည္ဆိုျခင္းမွာ အေျဖရွာရန္ က်န္ရွိေနသည္။ ျဖစ္လာသည္မွာ တရုတ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳမပါရွိပဲ တိက်ေသခ်ာ ဆံုျဖတ္ရန္ ခဲယဥ္းလွ်က္ရွိသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ABC သတင္း႒ာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မိုက္ပြန္ေပယိုုက ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာ ၀ူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေဗဒဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳ႔မွ စတင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရရွိထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း ၾကာသပေတးေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးစြဲကပ္ေနေသာ တိရစၱာန္မွလူသို႔ ကူးစက္သည္ဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ူဟန္အင္စတီက်ဳ႔ဒ္၏ မေတာ္တဆျဖစ္ရာမွ စတင္သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေထာက္လွမ္းမွဳ မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ Covid-19 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ လူတို႔ဖန္တီးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲယူထားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး႒ာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားေထက္လွမ္းေရးရံုးတို႔က ေနာက္ဆက္တြဲ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္ CNN ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တစ္စံုတစ္ရာျပန္ၾကားျခင္းမရွိေခ်။

( ေဒၚနယ္ထရမ့္အစိုးရက တရုတ္အား စြပ္စြဲခ်က္မွာ ၂-မ်ိဳးျဖစ္သည္ကို မွတ္သားထားသင့္ပါသည္။ ၁- ၀ူဟန္အင္စတီက်ဳ႔ဒ္မွ ဗိုင္းရပ္ပိုး စတင္သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ၂- ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ ျပင္းထန္စြာ ပ်ံ႔ႏွ႔ံပံုက တရုတ္က အခ်ိန္မွ ေစာေစာစီးစြာ မေျပာပဲ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၁- ကို ႏိုင္ငံတကာသိပၸံပညာရွင္မ်ားအေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးသာမက အိမ္ျဖဴေတာ္ ကိုရိုနာတိုက္ဖ်က္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကပါ ေထာက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းေစရန္လူတို႔ ဖန္တီးထားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ထားၾကပါသည္။

၂- ကိုမူ ႏိုင္ငံေရးသေဘာေဆာင္သျဖင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္သံ က်ယ္က်ယ္မထြက္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက သေဘာတူသည္။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ )

Htay Oung (Oung Marine)

Facebook Comments

Burmese Online News