ယေန႕ေမလ (၅) ရက္ေန႕ ျမန္မာျပည္ ကိုဗစ္လူနာသစ္ မေတြ႕၊ ကုသေပ်ာက္ကင္းသူ (၄၉) ဦးရိွလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၅-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၅-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ပထမအသုတ္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၄) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀၆) ခု၊ စုစုေပါင္း (၂၀၀) ခုတြင္ – COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိပါ။

၂။ (၅-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၆၁) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ (၅-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၄၉) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။

၅။ (၄-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၅-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၉၈)ဦး ရွိပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News