ျမန္မာျပည္ သူေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္ျပန္ လာၿပီ မီတာခ (၁၅၀) ယူနစ္ ကို အခမဲ့ သုံးစြဲ ခြင့္ေပး

မန္မာျပည္ သူေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္ျပန္ လာၿပီ မီတာခ (၁၅၀) ယူနစ္ ကို အခမဲ့ သုံးစြဲ ခြင့္ေပး

ျပည္သူသို႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္မွ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား(မပါ)) အတြက္ အိမ္သုံး အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၁ ယူနစ္မွ ၁၅၀ ယူနစ္ထိ စုစုေပါင္း(၁၅၀)ယူနစ္ကို ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ထပ္မံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Credit Ministry Electricity and Energy

Facebook Comments

Burmese Online News