ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၌ ထားရွိမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္မတူ၍ မ်က္ႏွာျပန္ျပင္မည္

ေရြျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၌ ထားရွိမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်က္ႏွာႏွင့္မတူညီေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္၏မ်က္ႏွာကုိ ျပန္ျပင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ေၾကး႐ုပ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မ်က္ႏွာႏွင့္တူညီျခင္းမရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္း၌ ေဒသခံမ်ားက က်ယ္ က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိ္သုိ႔ ေဝဖန္မႈအေပၚ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ ညိွႏႈိ္င္းအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ျပန္ျပဳျပင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔၏ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မ်က္ႏွာ ျပင္လည္ျပဳ ျပင္ရန္စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ျပန္ဆင္ရာ၌ ေၾကး႐ုပ္ကုိ မူလသြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ မႏၱေလးသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး ႐ုပ္ထားရွိသည့္ ေရြျပည္သာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးသန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိမည့္ ေျမေနရာကုိ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံစည္ပင္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေျမေနရာရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြာမယ္လုိ႔ ဦးသန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

#People_Media

Facebook Comments

Burmese Online News