အြန္လိုင္းတြင္ Live လႊင့္ၿပီး ေစ်းေရာင္း ေနသူမ်ား မွတ္ပုံတင္၍ အခြန္ေဆာင္ရေတာ့ မည္

Online Shopping ေတြ မွတ္ပုံ တင္ရမယ့္ လုပ္ငန္း စဥ္(လက္ရွိ မူၾကမ္း) ေတြလာပါၿပီ။ကလိမ္ကက်စ္ Online Shopping ေတြလ ည္း လုပ္စား ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။

စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေနာက္ မွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမွေတြ ပါလာရေတာ့ပါမယ္။ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရမယ္ အခြန္အခ ေတြ ေပးေဆာင္ရမယ္ ကိုယ့္ကို ဖုန္းဆက္မွာၿပီး တကယ္မယူလို႔ စိတ္ဆိုးၿပီး Blacklist တင္ရင္ေတာင္

Personal Protection အရ ၿငိရင္ အေရးယူခံရမလားဆိုတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီလုပ္ငန္း အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္မယ္ထင္တာ ပိုေကာင္းမယ္

ထင္တာကိုကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ျဖစ္ျဖစ္ e-Commerce ကြၽမ္းက်င္သူေတြ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကေန အႀကံျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Facebook Comments

Burmese Online News