အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္းဌာနမွ ေျပာၾကား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျချပဳသည့္ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ အေမရိကန္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္းအပါအဝင္ လက္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္း ဌာန၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Hu Xijin မွ ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

China and the U.S. about to enter an 'information winter' - POLITICO

အေမရိကန္ႏိုင္ငံဘက္မွ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ဗီဇာသက္တမ္းတိုးေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အေမရိကန္မွ ထြက္ခြာရမည့္အဆိုး႐ြားဆုံး အေျခအေနမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အေျချပဳသည့္ အေမရိကန္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္း အပါအဝင္ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Hu Xijin မွ Twitter တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

China Relies on Persistence in Social-Media Propaganda Push - WSJ

Global Times သတင္းစာအား တ႐ုတ္အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရားဝင္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ People’s Daily မွ ထုတ္ေဝပါသည္။ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာအဖြဲ႕ အစည္း ၄ ခု အား ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲရႈတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ China Central Television ၊ China News Service ၊ People’s Daily ႏွင့္ Global Times သတင္းဌာနမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ျပည္ပမစ္ရွင္မ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၅ ခုအား ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။

China Is Defensive. The U.S. Is Absent. Can the Rest of the World Fill the  Void? - The New York Times

အေစာပိုင္းက သတ္မွတ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၅ ခု ျဖစ္ေသာ Xinhua news agency ၊ China Golbal Television Network ၊ China Radio International ၊ People’s Daily တို႔သည္ ၎တို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ထက္ဝက္နီးပါးအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမိန႔္ေပးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း New York Times ၊ Wall Street Journal ႏွင့္ Washington Post သတင္းဌာနမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar Online News

Facebook Comments

Burmese Online News