ဂ်ပန္ Aeon ကုမၸဏီ ရန္ကုန္မွာ ေဈး၀ယ္စင္တာေဆာက္ဖို႔ ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္

ဂ်ပန္လက္လီလုပ္ငန္းအုပ္စု Aeon က ျမန္မာနိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္စီးပြားျဖစ္ အေဆာက္အအုံႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ဟု ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႕ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈၀ ႏွင့္အတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံ၏ေဈးကြက္သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Aeon Mall ေစ်း ၀ယ္စင္တာသည္ ၇၂၀၀၀ စတုရန္းမီတာအက်ယ္ထား၍ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မိနစ္ ၃၀ အတြင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ကားေမာင္းသြားနိုင္မည္။ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းကို ၂၀၂၁ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျမန္မာအစိုးရကခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို Aeon ႏွင့္ေ႐ႊေတာင္အုပ္စုျဖစ္သည့္ေဒသခံလုပ္ငန္းစုႀကီးတို႔ ဖက္စပ္ ျပဳလုပ္ၾကလိမ့္မည္။ အဆိုပါအက်ိဳးတူလုပ္ငန္းသည္ ၇၀% ကို Aeon Mall မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး Aeon အုပ္စု၏ ၃၀% ႏွင့္ေ႐ႊေတာင္ကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သိရသည္။

Aeon to invest US$119 million on new Malaysian Malls | Retail News Asia

ေ႐ႊေတာင္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္စႏၵာထြန္းကလည္း လတ္ဆတ္ေသာ၊ ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာလက္လီႏွင့္လူေနမႈပုံစံစေသာသေဘာတရားမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ယူေဆာင္လာရန္ ေ႐ႊေတာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Aeon Mall ႏွင့္ ဤမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၌ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားသည္ဟု ေျပာသည္။ ေစ်းဝယ္စင္တာသစ္၏တည္ေနရာမွာ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၌ျဖစ္ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္လည္းနီးသည္ဟု သိရသည္။

8 Things That You Must Know About Aeon Credit Service Bhd

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လက္လီႏွင့္လက္ကားေရာင္းဝယ္မႈက႑မ်ားကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၏ လက္လီေဈးကြက္တြင္ Aeon သည္ ဆိုင္အသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္မည့္အစား လက္ရွိစတိုးဆိုင္မ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ဦး စားေပးကိုေျပာင္းလဲလိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုမၸဏီသည္ နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ စတိုးဆိုင္အသစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကိုအရွိန္ျမႇင့္ေနသည္။ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ တ႐ုတ္ႏွင့္အျခားနိုင္ငံမ်ားရွိဆိုင္ခြဲအေရအတြက္ကို ယခုအခါ ၃၀ မွ ၇၀ သို႔တိုးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံထားရေသာလူဦးေရ ၃၅၀ ခန႔္သည္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားထက္ လြန္စြာ နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကို အဆုံးသတ္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း Aeon Mall ၏ ဥကၠဌ Yasutsugu Iwamura က “ဒီအစီအစဥ္ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀.၅ % ထိ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္မူ ၇.၂ % ထိ တိုးတက္လိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။
ဒီလင္းေဝ
ကိုးကား/Nikkei Asia Review

Facebook Comments

Burmese Online News