တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစေရး ဂ်ပန္ကူညီ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္‌ေန႕၌ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရး ဂ်ပန္နိုင္ငံက ယန္း ၁၈၁ သန္းတန္းဖိုးရွိ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္း” တစ္ရပ္ကို UNDP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းေပးအပ္ေရးအတြက္ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္းကို မေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ “ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရးစီမံကိန္း” အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ယမန္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ သံအမတ္ Mr. MARUYAMA Ichiro ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္( United Nations Development Programme, UNDP) ျမန္မာနိုင္ငံ႐ုံး၏ တာဝန္ခံအရာရွိ၊ ဒုတိယဌာေန ကိုယ္ စားလွယ္ Ms. Dawn Del Rio တို႔က စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္စီစဥ္ထားၿပီး တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထိုကဲ့သိုေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤစီမံကိန္းအရ UNDP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ ဝန္းရွိ မဲ႐ုံမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ဖ်က္ပစ္၍မရေသာ မင္ရည္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား တစ္ႀကိမ္ထပ္ပို၍မဲေပးျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ရန္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တရားမွ်တၿပီး ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရသည္ ယခင္တစ္ေခါက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ေခါက္ ေထာက္ပံ့သည့္စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆက္ လက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပန္ပန္/Myanmar Harp

Facebook Comments

Burmese Online News