အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲမႈကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ထိ လစဥ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့ေပးမည္

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေရဂါပိုးကူးစက္မႈ ကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ရက္တိုးျမွင့္လိုက္ၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသည္ အိမ္သံုးအမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲမႈကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ထိ လစဥ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

COVID- 19 ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးအရ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ၾကပ္တည္းျခင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အထိ လစဥ္ ၁၅၀ ယူနစ္အတြက္ ဓာတ္အားက်သင့္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ကို ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈယူနစ္မ်ားအနမက္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ (၁) ယူနစ္မွ (၁၅၀) ယူနစ္အထိ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဓာတ္အားက်သင့္ေငြ ႏွင့္ မီတာ၀န္ေဆာင္ခ အပါအ၀င္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (၁၅၁) ယူနစ္ႏွင့္အထက္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယူနစ္ (၁၅၀) အတြက္ ဓာတ္အားက်သင့္ေငြ (၁၁၅၅၀ က်ပ္) ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈ ယူနစ္ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ျပည္ျမန္မာ

Facebook Comments

Burmese Online News