ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (မွတ္ပုံတင္)မ်ားတြင္ နံပါတ္တူ၊ နာမည္တူမ်ား ထပ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။လက္ေရးျဖင့္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု စိစစ္ေတြ႕ရွိပါကလည္း အေရးယူေနပါေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အေရးယူထားသည့္ အေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ား ထပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ မွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ႏိုင္(ခ) ဦးႏိုင္ငံေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ယင္းသို႔ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ နံပါတ္ထပ္ေနသူမ်ား၊ အမည္ထပ္ေနသူမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က စိစစ္၍ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္က အႀကံျပဳသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ eGovernment လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ နည္းပညာအရ စာရင္းေရးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ မရွိေတာ့ဟု ဦးသိန္းေဆြက ဆက္ေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္ကာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမည္ကိုမူ ထည့္မေျပာခဲ့ေပ။ဦးေအာင္ႏိုင္ကမူ “အျခားႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးဦးနဲ႔ ဒီလို နံပါတ္သြားထပ္မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းဖို႔ ရႈပ္ေထြးတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္းသတိေပးခဲ့သည္။ယင္းသို႔ကိစၥမ်ိဳး ယမန္ေန႔ကပင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ႏွစ္လည္ျပပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား အတုမ်ားကိုသုံး၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားသုံးဦးက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လိမ္လည္မႈဆိုင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀၊ စာ႐ြက္စာတမ္းအတု ျပဳလုပ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၄၆၈ တို႔ျဖင့္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ကနဦး အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနသည္။နည္းပညာအသုံးျပဳ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (Biographic Data) ႏွင့္ လက္ေဗြ၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ မ်က္ႏွာဓာတ္ပုံမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ Unit ID Number တစ္ခုစီေပး၍ Database တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးသည့္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားကို Smart Card ႏွင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Facebook Comments