ဗစ္တုိးရီးယားအမႈတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား အမႈဖြင့္ခံရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနထု တစ္ရပ္လံုးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

Last modified date

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားေနသည့္ ဗစ္တုိးရီးယားအမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႔ေနမ်ားကုိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရး ေဒၚဥမၼာလိႈင္က တရားလုိျပဳ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕ေနထု တစ္ရပ္လံုးကုိပါ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနအသင္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

Image result for ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနအသင္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခရုိင္တရားရံုး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးလ်က္ရွိေသာ ဗစ္တုိးရီးယားအမႈမွ တရားလုိ၏ ေရွ႕ေန ေဒၚရြက္ႏုေအာင္ႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံရသူဘက္မွ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ေဒၚစုဒါလီေအာင္တုိ႔ကုိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာလိႈင္က ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိတုိင္တန္းထားသည္။

Image result for ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနအသင္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာဗစ္တုိးရီးယားအမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အမႈသည္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္း တရားစြဲဆုိပါက အမႈတုိင္း၌ ေရွ႕ေနမ်ား တရားစြဲဆုိ ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအမႈေရွ႕ေနမ်ားမွာ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တရားခြင္တြင္ ႀကိဳးပမ္းသကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူအျဖစ္မွန္ သိရွိေစရန္အတြက္ ျပန္ၾကားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနအသင္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

Related image

ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိ တုိင္တန္းေနျခင္းမွာ တရားစီရင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ကူညီေပးေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိပါးေစမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူ၏ သိပုိင္ခြင့္ကိုလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ဟန္႔တားျခင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႔ေနအသင္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လုိအပ္သလုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Related image

Credit-The Voice

Facebook Comments

Admin