(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္

Last modified date

(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ (စ/ဆံုး) သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု ဓ ၃၄၁၆၁၁၊ သိန္း(10000)ဆု ဎ ၁၁၁၄၁၈၊ သိန္း ၅၀၀၀ ဆု ထ ၂၆၄၃၄၃ ဖ ၂၈၈၇၅၀

သိန္း ၂၀၀၀ ဆု လ ၉၁၄၀၂၇၊ ထ ၄၂၉၂၆၆၊ ဓ ၉၅၁၆၇၈၊ ကဂ ၁၉၄၈၉၃၊ ကဂ ၈၁၆၂၆၇၊ သိန္း ၁၀၀၀ ဠ ၉၇၄၅၈၈၊ ဃ ၆၈၀၁၂၃၊ ရ ၂၂၆၇၅၅၊ ည ၂၆၃၅၇၃၊ ကခ ၁၂၃၅၉၃၊ သ ၆၄၅၁၆၄၊ န ၈၁၆၇၇၉

Credit-MON

Facebook Comments

Admin