အမ်ားျပည္သူသုုံး USB အားသြင္းေပါက္မ်ားကိုု အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တြင္ သတိေပးခ်က္ထုုတ္ျပန္

မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မည့္ ရုုံးပိတ္ရက္ ခရီးသြားရာသီမ်ားတြင္ မိမိတိုု႔၏ ဖုုန္းမ်ား၊ လက္ပေတာ့မ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူသုုံး USB အားသြင္းရာအေပါက္မ်ားတြင္ အားသြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တြင္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုုထုုတ္ျပန္ထားသည္။

မသမာသူမ်ားက USB အေပါက္မွတစ္ဆင့္ “Juice Jacking”ဟူသည့္ နည္းျဖင့္ မသမာသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ(malware)ကိုု ထည့္သြင္းလိုုက္ကာ ဖုုန္းမ်ား လက္ပေတာ့မ်ားအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ခုုိးယူႏိုုင္သျဖင့္ သတိျပဳၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာ့အင္ဂ်လိစ္ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုုံးမွ သတိေပးခ်က္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုုပါ malware သည္ ဖုုန္းမ်ား လက္ပေတာ့မ်ားအတြင္းသိုု႔ သူ႔အလိုုလိုုေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုုပါဖုုန္း(သိုု႔)လက္ပေတာ့ကိုု အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိကာ အတြင္းမွ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုုရယူျခင္း၊ ဖုုန္း(သိုု႔)လက္ပေတာ့ ပုုံတူပြားျခင္းတိုု႔ကိုု ပိုုင္ရွင္မသိပဲေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေလာ့အင္ဂ်လိစ္ လက္ေထာက္ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ Luke Sisak ကေျပာသည္။

ယင္း malware သည္ ဖုုန္း(သိုု႔)လက္ပေတာ့တိုု႔ကိုု ေလာ့ခ္ခ်လိုုက္ႏုုိင္ျပီး၊ ခရက္ဒစ္ကပ္နံပါတ္၊ ပါ့စ၀ပ္မ်ား၊ ဘဏ္စာရင္းအမွတ္မ်ား၊ အိမ္လိပ္စာမ်ား အစရွိသည့္ အင္တာနက္တြင္ အသုုံးျပဳထားသမွ် အခ်က္အလက္တိုု႔အျပင္ ဖုုန္း၏ သမိုုင္းေၾကာင္းကိုုပါ ရယူကာ မိမိကိုုခိုုင္းေစထားသူဆီသိုု႔ ျပန္ပိုု႔ႏိုုင္ေၾကာင္းကိုုလည္း သူကေျပာသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ USB အားသြင္းေပါက္မ်ားကိုု အသုုံးျပဳၾကမည့္အစား လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေပါက္(AC power outlet)ကိုုသာ အသုုံးျပဳၾကရန္၊ AC အဒက္ပတာ(သိုု႔) ကားမွဖုုန္းအားသြင္းၾကိဳးတိုု႔ကိုုအသုုံးျပဳၾကရန္ႏွင့္ လိုုအပ္လာပါက ခရီးေဆာင္အားသြင္းစက္ကိုု ၀ယ္ယူအသုုံးျပဳၾကရန္ Luke Sisak ကသတိေပးထားသည္။

111319-kabc-juice-jacking.jpg (1280×720)

Credit -> Popular News

Facebook Comments

Burmese News