တ႐ုတ္ျပည္က ကေလး ကလီစာ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း လူတိုင္းသိေအာင္ မွ်ေဝေပးပါ

၁၉၉၅ ဝန္းက်င္ေလာက္မွစကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူသားမ်ားအတြင္းကလီစာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ ၊ အဆုပ္၊ႏွလုံး၊ မ်က္ၾကည္လြာမ်ား(corneas),အေတာ္ႀကီးပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အစားထိုးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဒုတိယ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဟြန္ခ်ီဖူက ၎တို႔၏ လူသားကလီစာမ်ား အစားထိုးမႈမ်ားအား ႏွစ္ကာလေတာ္ေတာ္ၾကာစမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု လုံးလုံးစိတ္ခ်ရေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္သြားၿပီဟုလဲ ရွန္ဟိုင္းေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမွ

၂၀၁၂ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စီမီနာတခုတြင္ အတိလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပထမအစတြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္အမိန႔္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ၎အက်ဥ္းသား႐ုပ္ကလပ္မွ ကလီစာမ်ားကို ခ်က္ျခင္း က်န္းမာေရးဌာနမွ ထုတ္ယူကာ လိုအပ္ေနေသာ လူနာဆီသို႔ အလွ်င္ျမန္ကူးေျပာင္း အစားထိုး ကုသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ့ရေသာ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အတြင္းကလီစာမ်ားမွာ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လိုက္စား လိုက္နာမႈမ်ား အားနည္းေသာေၾကာင့္ တဖက္တြင္

ေငြေၾကးအေျမာက္မ်ားျဖင့္ အတြင္းကလီစာအား ေပးဝယ္ထားေသာ လူနာမ်ား၏ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ အဆိုပါ ကလီစာမ်ားသည္ သန႔္ရွင္းသန္စြမ္းေသာ ကလီစာမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္‌ေ ငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ေစာင့္ဆိုင္းဝယ္ယူၿပီး အစားထိုးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားအဖို႔ ထပ္မံဒုကၡခံစားၿပီး ကုသၾကရေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ေတြ႕ရွိကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေမလမွစၿပီး ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကလီစာမ်ားအား အစားထိုးကုသျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဒုဝန္ႀကီး ဟြန္ ကပင္ တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူသားကလီစာမ်ား

အစားထိုးကုသရန္ ေငြေၾကးျပည့္စုံၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာသည္မွာ လူနာဦးေရ တစ္သန္းခြဲ နီးပါးမွ်ျဖစ္လာေလသည္။ထိုေၾကာင့္ လူသားကလီစာမ်ား အျမန္ရရွိရန္ တ႐ုတ္ျပည္ တနံတလ်ားတြင္ လူေမွာင္ခို ဂိုင္းမ်ား တိုးပြါးလာေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္း လူေမွာင္ခိုးကူးသန္းသည္ကို ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ႀကီးမားေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေသဒဏ္ထိခ်မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သားအခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားေရးဖက္သို႔

ဦးမလွည့္ေတာ့ပဲ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာ ၊လာအို၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ေအာ္ဂင္ထရန္စ္ပလန႔္(Organ Transplant) ေဈးကြက္ မွ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမွ လူငယ္မ်ား မိန္းမငယ္မ်ားက သားေကာင္ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္ကပ္တခုအား အေရာင္းဝယ္လုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀မွ ၅၅၀၀ ထိေဈးေပါက္ေၾကာင္း (Xinhua News Agency)ဆင္ဟြာ

သတင္းက တရားဝင္ တင္ျပသြားေသာ မတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ သတင္းစာက လူေမွာင္ခိုဂိုင္းသားမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေဈးႏုံန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ လူသား ႏွံလုံးသားတခုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ထိ ေပါက္ၿပီး မ်က္ၾကည္လႊာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀မွ ၆၀၀၀ ထိေဈးရၿပီး သန႔္ရွင္းေသာ အဆုပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထိေပါက္ေၾကာင္း သိရသည္။ယခု ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ေအာက္ရွိေသာ လူေျပာက္မႈျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲစခန္း ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားထားေသာ အမႈေပါင္း ၃၆၂၀ ခန႔္ရွိၿပီဟု ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

Source : http://chinhdangvu1.blogspot.com/2019/05/chinas-human-trafficking_27.html

ဌာနတခုက လက္သိပ္တို႔ေျပာဆိုထားသည္။ အဆိုပါလူေျပာက္မႈမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္ေဝေသာ အစိုးရ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္တြင္ ေန႔စဥ္ မဟုတ္ရင္ေတာင္ ရက္ျခားအေနျဖင့္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပေနသည္ကို ၂၀၁၀မွ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ရာတြင္ လူေျပာက္ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း ၅၂၁ ေယာက္မွ်ရွိတာကိုေတြ႕ရၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တိက်ခိုင္မာေသာ အသုံးစရိတ္ အကာကြယ္ အစီမံမ်ား တိတိက်က် ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိသည္မွာ

ေျပာင္းလဲၿပီဟုေျပာေနေသာ အစိုးရတရပ္အတြက္ ေထာက္ျပစရာသက္ေသသက္ကာရျဖစ္ေနသည္။ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ က်ားေၾကာက္ၿပီး ဆင္ႀကီးကိုးမိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္ႏွင့္ ၎အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဆင္ႀကီးက က်ားထက္ဆိုးေသာ အေျခေနသို႔ တည့္တည့္မတ္မတ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ၂၀၁၁ ခုမွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္လာေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တာဝန္ေပးအပ္မႈ တာဝန္ခံရမႈမ်ားသည္

တိတိက်က် မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္၊ ဥပမာ မိမိ၏မိသားစုမွ တဦးဦးေျပာက္ဆုံးေၾကာင္း သြားေရာက္တိုင္ၾကားလွ်င္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုေမးျမန္းေနေသာ ရဲစခန္းမ်ား ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ စ႐ိုက္က ပိုၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနသည့္အျပင္ အဆိုပါ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ အပူေသာက မ်ားအၾကားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ထပ္မံ ပိုက္ဆံမ်ား ေပးေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္၊ လုံၿခဳံေရးအျမင္ ႏွင္ ဥပေဒ အကာကြယ္ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ျပည္မွ လူသားမ်ားသည္ ကလီစာထုတ္ခံရေသာ ေနရာသို႔ ပုံစံမ်ိဳးစုံ အေၾကာင္းေပါင္းစုံျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ေရာက္ရွိကာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားခံရေသာ ဘဝသို႔ သက္ဆင္းေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Reference & Credit : www.everytimestory.com

Facebook Comments

Burmese News